Algemene voorwaarden

Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met By Sparkle. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met By Sparkle. Zowel By Sparkle als de klant erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridische effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Prijzen

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

Betaling.

Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg (lees: internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de klant binnen 5 dagen na de elektronische opdracht schriftelijk of via email aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden. Bij uitblijven van betaling na de termijn van 10 dagen, is de verkoper gehouden de koopsom via gerechtelijke weg te incasseren, waarbij de kosten daarvan aan de koper in rekening worden gebracht.

Betaalwijze

Je kunt bij By Sparkle op 2 manieren betalen:

1) Vooruitbetaling via bankrekening of IDEAL.

2) Contant bij afhalen

Eigendom.

Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van By Sparkle totdat alle openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht By Sparkle zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Teruggave-garantie.

Indien er een product defect is binnen 1 week, kan in overleg worden besloten of het product kosteloos wordt vervangen. Het product moet dan worden opgestuurd en de daarbij komende verzendkosten worden niet vergoed. Ik draag geen verantwoording indien het product via de post niet aankomt.

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),

heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij By Sparkle. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt By Sparkle zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt By Sparkle binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer

Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

 

Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan By Sparkle) Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door By Sparkle gegrond worden bevonden, zal By Sparkle de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van By Sparkle bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.  Iedere aansprakelijkheid van By Sparkle voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst

Overmacht

By Sparkle is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomenten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet

voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van By Sparkle alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

By Sparkle behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is By Sparkle gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Aansprakelijkheid
By Sparkle is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Aanvulling nieuwe privacywetgeving AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een feit. 
Wat betekend dat ik moet melden welke gegevens ik opsla, hoelang ik deze opsla en waarvoor ik deze gebruik.

Gegevens die worden opgeslagen (alleen bij bestellingen):
Naam, Adres, Email adres en IP adres. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard, en uitsluitend gebruikt voor verwerking van uw bestelling. Uw email adres (niet langer dan een jaar) voor toekomstige nieuwsbrieven.

Enkel bij bezoek worden er geen gegevens opgeslagen.

Wanneer er sprake is van een data lek word de website offline gehaald tot dit probleem verholpen is. Ook word er een melding gemaakt bij AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en de host van de website MijnDomein.nl

Wilt u uw gegevens uit mijn systeem verwijderd hebben. Neem dan contact op met shop@bysparkle.nl

 

Klanten kochten ook:
Zwarte Sokken: Ik ben aan het gamen
Zwarte Sokken: Ik ben aan het gamen
€ 5,99
stuk(s)
omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein